گروه معماری نهصد گروه معاری امین ترکان | نمونه کارها
دفتر معماری نهصد اداری 1395 مطب دکتر رقا اداری 1393 مجموعه اداری گلدسته اداری 1391