گروه معماری نهصد گروه معاری امین ترکان | نمونه کارها
خانه خانواده دانشمند مسکونی 1399 ویلا سایه مسکونی 1398 خانه رویا مسکونی 1396 ویلا باغ بلور مسکونی 1395 مطب دکتر مالکئ مسکونی 1395 ساختمان خاقانی مسکونی 1394 ساختمان باغ دریاچه مسکونی 1394 آیینه خانه مسکونی 1392 ساختمان رشحه مسکونی 1391 ساختمان سیمین مسکونی 1391 ویلا 2 مسکونی 1391 کیان 4 مسکونی 1391