گروه معماری نهصد گروه معاری امین ترکان | نمونه کارها
ویلا 1 مسکونی 1394 ساختمان بابایی مسکونی 1394 ساختمان خرازی مسکونی 1394 ساختمان بنفشه مسکونی 1393 ساختمان کوی استادان مسکونی 1393 ساختمان ماهور مسکونی 1393 ساختمان خیام مسکونی 1393 کیان 8 مسکونی 1392 کیان 9 مسکونی 1392 ساختمان باغ زیار مسکونی 1392 ساختمان رشحه مسکونی 1391 کیان 4 مسکونی 1391 ساختمان مشتاق مسکونی 1390