گروه معماری نهصد گروه معاری امین ترکان | نمونه کارها
مطب دکتر مالکئ مسکونی 1395 ساختمان خاقانی مسکونی 1394 ساختمان باغ دریاچه مسکونی 1394 آیینه خانه مسکونی 1392 ساختمان رشحه مسکونی 1391 ساختمان سیمین مسکونی 1391 ویلا 2 مسکونی 1391 کیان 4 مسکونی 1391