گروه معماری نهصد گروه معماری امین ترکان | درباره ما

درباره ما

امین ترکان مدیر عامل مهدی بابایی مدیر پروژه جعفر ورادی مجری رضا ساوج مجری امیر احسان شهشهانی مجری مهران ساکنیان مجری مریم شعبانی آرشیتکت هاله هنریار آرشیتکت عالیه نادری آرشیتکت مهشید نجفی آرشیتکت منصوره آهی آرشیتکت مریم اعرابی آرشیتکت مریم اعرابی آرشیتکت فرزاد میر دیجیتال آرتیست آیدا موسوی آرشیتکت